മദ്രസ ഗൈഡ് സ്വാതന്ത്ര്യദിന ക്വിസ് മത്സരം | 2022 | MADRASA GUIDE QUIZ
 

🥇ഒന്നാം സമ്മാനം ₹3001

🥈രണ്ടാം സമ്മാനം ₹2001

🥉മൂന്നാം സമ്മാനം ₹1001


‣ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യ കുറിച്ചുള്ള വിദ്യർത്ഥികളുടെ അറിവ് വർധിപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് ക്വിസ് മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.

 Tricktrendz.online എന്ന സൈറ്റിൽ ആയിരിക്കും ഈ മത്സരം നടക്കുക.

‣ 2022 ആഗസ്റ്റ് 18ന് താഴെക്കാണുന്ന ലിങ്കിൽ മത്സരത്തിനുള്ള ഫോം ഓപ്പൺ ആവും, ആഗസ്റ്റ് 18 മുമ്പ് ഫോം ഓപ്പൺ ആകുന്നതല്ല.

https://www.tricktrendz.online/2021/08/quiz-competition.html

‣ താഴെ ലിങ്കിൽ കാണുന്ന ചോദ്യോത്തരങ്ങളിൽ നിന്നും ലേഖനങ്ങളിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന 30 ചോദ്യങ്ങളാണ് മത്സരത്തിന് പരിഗണിക്കുക.

https://www.tricktrendz.online/2021/08/question-article.html

‣ ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾക്കും 30 സെകൻറ് വീതം 15 മിനിറ്റ് ആണ് ആകെ സമയം ഉണ്ടാവുക.


 ‣ സമയത്തിനുള്ളിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നവരെ മാത്രമായിരിക്കും മത്സരത്തിനു പരിഗണിക്കുക.

‣ ഒരിക്കൽ മാത്രമായിരിക്കും സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക. ആദ്യശ്രമത്തിൽ തന്നെ മുഴുവനാക്കുക

‣ ആകെ മാർക്ക് അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരിക്കും വിജയികളെ പരിഗണിക്കുക, മത്സരത്തിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പേർക്ക ഒരേ മാർക്ക് വന്നാൽ Number Picker Wheel ഉപയോഗിച്ച് വിജയിയെ തിരഞ്ഞടുക്കുന്നതായിരിക്കും

‣ മത്സരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഘാടകരുടെ തീരുമാനമാനം അന്തിമമായിരിക്കും.

വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക

https://chat.whatsapp.com/BtjoGjHbQA41v29GAWRh6E

https://chat.whatsapp.com/CxUFdH0Cgw0EAFK1fthou5


Post a Comment

Previous Post Next Post