പ്ലസ്‌‌വൺ പ്രവേശനം ഏകജാലകം : അപേക്ഷ 2 മുതൽ, അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം 6 കാര്യങ്ങൾ

കേരളത്തിലെ സർക്കാർ / എയ്ഡഡ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകളിലെ പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനത്തിനു ജൂൺ 2 മുതൽ 9 വരെ ഓൺലൈൻ…

Create School Praveshnolsava poster

സ്കൂളുകൾ വീണ്ടും സജീവമാകുകയാണ്.  മക്കൾ പുതിയ അധ്യായന വർഷത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് പുതിയ പ്രതീക്ഷകളുമായി വ…

DHSE kerala say and improvement exam 2023

കേരള പ്ലസ് ടു സേ ഇംപ്രൂവ്‌മെന്റ് പരീക്ഷ 2023(പുതിയത്), DHSE കേരള ഇംപ്രൂവ്‌മെന്റ് പരീക്ഷാ ഫോം പരിശോധ…

Create poster for PLUS TWO Winners

PLUS TWO പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ ഫോട്ടോയും പേരും വെച്ച് പോസ്റ്റർ നിർമ്മിക്ക…

Create poster for SSLC Winners

SSLC പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ ഫോട്ടോയും പേരും വെച്ച് പോസ്റ്റർ നിർമ്മിക്കാം. …

USS PROVISIONAL ANSWER KEY 2023 PUBLISHED

യു.എസ്.എസ് പരീക്ഷയുടെ താത്കാലിക ഉത്തരസൂചിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. സൂചിക http://pareekshabhavan.kerala.g…

LSS USS EXAM 2023 | QUESTION AND ANSWER KEY

ഇന്ന് (2023 APRIL 26 ) നടന്ന LSS USS EXAM 2023 പരീക്ഷകളുടെ ചോദ്യപ്പേപ്പറും ഉത്തരങ്ങളും താഴെ നിന്നു…

Load More That is All